De aarde empoweren: Live Nation Charter voor Ecologische Duurzaamheid:
Live Nation Entertainment is het grootste live-entertainmentbedrijf ter wereld dat bestaat uit wereldwijde marktleiders: Ticketmaster, Live Nation-ontmoetingsplaatsen, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media en Sponsorship en Artist Nation Management.
Live Nation Entertainment heeft het vermogen om levens te veranderen. We geloven dat het empoweren van anderen door middel van muziek een van de manieren is waarop we het grootste verschil in de wereld kunnen maken. Dit geldt voor onze benadering van duurzaamheid; 'Empowering the Earth (De aarde empoweren)' is onze aanpak om onze impact op het milieu te verminderen.
We doen een beroep op het milieu om live-evenementen van wereldklasse te creëren. We zijn de oppassers van het milieu waar onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen plaatsvinden; het kader speelt een integraal onderdeel in het creëren van de unieke sfeer die een blijvende herinnering achterlaat bij de fans.
We zullen leiderschap tonen over klimaatmaatregelen door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de toezeggingen die tijdens de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (UNFCCC) zijn gedaan. Hierdoor zullen we bijdragen aan het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden Celsius te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
De positie van Live Nation over klimaatverandering
Klimaatverandering is momenteel reëel en vindt plaats. De concentratie CO2 in de lucht heeft een nieuw recordniveau bereikt Extreme weersomstandigheden zijn in frequentie en intensiteit toegenomen en hebben de levens van velen beïnvloed. Deze en andere milieuproblemen, zoals verlies van biodiversiteit, luchtverontreiniging, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan, tonen aan dat menselijke acties onbedoeld de aarde in een minder gastvrije toestand brengen. Op grond van het catastrofale verlies aan biodiversiteit, zoals gerapporteerd in het Living Planet Report, stelt het IPCC het tijdschema vast voor dringende maatregelen om opwarming te beperken, vergroot publiek bewustzijn en protesten om overheidsmaatregelen te vereisen, en is de noodzaak voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen om samen te werken om onze broeikasgasemissies te verminderen duidelijker dan ooit tevoren.
Als 's werelds leider in live entertainment hebben we de verantwoordelijkheid om de live muziekervaring nog generaties lang te behouden en een geweldige kans om ons platform te gebruiken om wereldwijde milieuacties te inspireren.
We zullen ons inzetten voor de vermindering van de impact van onze ontmoetingsplaatsen en festivals op het milieu om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijke wereldburgers zijn, door zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en ons steentje bij te dragen om de meest schadelijke gevolgen van wereldwijde klimaatverandering in te dammen.
We zullen gebruik maken van het creatieve ethos van onze industrie om onze fans, medewerkers, artiesten en industrie te motiveren en te inspireren om kleine maar krachtige maatregelen te nemen voor het milieu tijdens onze evenementen en daarbuiten.
En we zullen duurzaamheid gebruiken als een manier om als bedrijf te blijven innoveren en waarde te creëren.
Deze Charter is:
Een verenigende visie die het tot nu toe gedane werk zal kapitaliseren en versnellen en het op een gemeenschappelijk duurzaamheidsdoel zal afstemmen, door onze inspanningen van incrementele verandering naar spelverandering te brengen.
Een ambitieuze maar bruikbare reeks doelstellingen. We zullen onze inspanningen en doelen afstemmen op de recentelijkste vastgestelde wereldwijde normen en regelingen zoals de United Nations Sustainable Development Goals en Science Based Targets Initiative
Een inspirerend en openbaar engagement platform dat het beste uit livemuziek, cultuur, merken, onderwijs en wetenschap samenbrengt om oplossingen voor klimaatverandering aan te dragen en te inspireren in de industrie, bij onze werknemers en de miljoenen fans die onze poorten doorkomen.
Aanpak
We hebben acht prioritaire gebieden geïdentificeerd die deel uitmaken van ons duurzaamheidswerk: emissies en energie, gebruik van hulpbronnen en afval (inclusief plastic), water, voedsel, publieke betrokkenheid, inkoop, vervoer en lokale gevolgen. Elk gebied wordt beoordeeld in de context van duurzame ontwikkeling en bijdrage aan de relevante VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1
Broeikasgasemissies
In 2019 zullen we op alle door Live Nation gerunde ontmoetingsplaatsen en live evenementen de broeikasgasemissies meten met als doel om wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de aanbevelingen zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
Hiermee kunnen we jaarlijkse reductiedoelstellingen vaststellen om te voldoen aan onze overkoepelende doelstelling om voor 2030 te streven naar een daling van de drempelwaarden 1 en 2 van de broeikasgasemissies met 50 %.
1 Elf van de zeventien Sustainable Development Goals zijn direct relevant voor live muziekevenementen en worden hieronder vermeld: 3 - Gezondheid en Welzijn, 4 - Kwaliteitsonderwijs, 6 - Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, 7 - Betaalbare en schone energie, 9 Industrie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie, 13 - Klimaatmaatregelen, 14 - Leven onder water, 15 - Leven op het land en 17 - Partnerschap voor de doelen.
Energie
We beschouwen de snelle overgang naar een koolstofarme economie als dringend.
Ons doel is dat alle door ons gerunde ontmoetingsplaatsen, kantoren en live evenementen worden voorzien van 100% hernieuwbare energie. Onze gebouwen en ontmoetingsplaatsen zullen functioneren volgens gecertificeerde normen voor energie-efficiëntie.
In de komende 10 jaar zullen we het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen vergroten en investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en certificering. We zullen partners en leveranciers selecteren die ons kunnen helpen ons doel te bereiken en die innovatie ondersteunen en nieuwe technologieën testen.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval
Live Nation zal prioriteit geven aan afvalvermindering, gevolgd door hergebruik en daarna recycling, terugwinning en verwijdering van energie.
We streven ernaar dat al onze vestigingen, ontmoetingsplaatsen en evenementen geen enkel afval naar de stortplaats brengen en een percentage materiaalherstel van 50% (of hoger) bereiken tegen 2030, in overeenstemming met lokale en nationale vereisten.
We zullen nauwkeurig verslag doen van ons afval en samen met onze aannemers afvalbeheerplannen ontwikkelen.  We zullen op onze ontmoetingsplaatsen en evenementen gesloten beheersystemen voor afvalverwerking creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie ondersteunen.
Plastic
We zullen uiterlijk in 2021 de verkoop stopzetten van plastic voor eenmalig gebruik op de door ons gerunde ontmoetingsplaatsen en evenementen. Alle elementen die daarna worden gebruikt, moeten herbruikbaar, hernieuwbaar, gecertificeerd composteerbaar zijn of, indien dit onvermijdelijk is, gemaakt zijn uit ten minste 30% gerecycleerde inhoud.
Dit omvat recipiënten, bestek, borden, kopjes, flessen, servies, zakjes, roerders, rietjes.
We zullen beschikbare plastic alternatieven onderzoeken en onze partners op hetzelfde doel afstemmen. We zullen een inkoopbeleid implementeren dat prioriteit geeft aan:
Hergebruik boven eenmalig gebruik
Hernieuwbare boven eindige hulpbronnen
Gecertificeerde composteerbare producten wanneer commerciële compostfaciliteiten bestaan
Het prioriteren van producten met de hoogste gerecycleerde inhoud die beschikbaar zijn, ten minste 30%
Water
We zullen goede toegang tot drinkbaar water van hoge kwaliteit op onze ontmoetingsplaatsen en live evenementen bieden, waterafval verminderen en gebieden met een hoog risico identificeren, die beperkingen van waterverbruik vereisen.  We zullen onderzoeken hergebruik van grijs water onderzoeken en innovatie op dit gebied ondersteunen.
Voedsel
We beschouwen industriële voedselproductie en -verspilling als een milieuprobleem.  We zullen de koolstofimpact van voedsel erkennen en samenwerken met onze leveranciers om voedsel te verkrijgen met de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Kwaliteit en gezonde voeding aan onze klanten bieden is een prioriteit.
We zullen de hoeveelheid verspild voedsel minimaliseren en optimaal gebruikmaken van compostfaciliteiten.
Betrokkenheid
Onze duurzaamheidsdoelstellingen worden duidelijk en transparant naar ons publiek gecommuniceerd en we gebruiken onze positie en ons bereik om met onze klanten in contact te komen om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten. We zullen contact nemen en samenwerken met lokale en nationale instellingen en organisaties op milieugebied   We zullen deelnemen aan duurzaamheidsgesprekken binnen de industrie en daarbuiten om de beste praktijken te delen en van anderen te leren.
Partnerschappen en inkoop
We zullen samenwerken met onze toeleveringsketen, partners en opdrachtgevers om gedeelde duurzaamheidsdoelen te bereiken
We zullen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die we inkopen en maken de ontwikkeling van nieuwe markten mogelijk ter ondersteuning van duurzame producten.
Vervoer
Het is belangrijk dat al onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen goede verbindingen met het openbaar vervoer hebben en we zullen samenwerken met leveranciers en lokale autoriteiten om het gebruik van duurzaam vervoer zoals bus, tram, trein, touringcars en fietsen aan te moedigen. Voor onvermijdelijke, negatieve gevolgen zullen we positieve effecten erkennen, meten en creëren om deze in evenwicht te brengen en promoten we dit bij onze doelgroep, artiesten, leveranciers en aannemers.
Lokale effecten 
Ecologie - Elke ontmoetingsplaats en -site heeft zijn eigen unieke kenmerken, en ontwerpen worden voorbereid om rekening te houden met ecologisch gevoelige gebieden of artefacten van erfgoed of culturele betekenis. We zullen in alle lokale omstandigheden werken en beoordelingen betreffende milieu- of biodiversiteitseffecten uitvoeren, indien nodig, om de lokale flora en fauna te beschermen bij de organisatie van onze evenementen.
Geluid en licht - We zullen werken aan het minimaliseren van de impact van lawaai en lichthinder van onze evenementen.
Lokale gemeenschap - We ondersteunen lokale liefdadigheidsinstellingen en creëren waar mogelijk lokale werkgelegenheid. We zullen ons inzetten om de economische impact van onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen op de lokale gebieden te meten.
Welzijn - We zullen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.
Beheer
Het duurzaamheidsbeleid zal centraal in elk land worden beheerd en individueel worden ontwikkeld, waarbij met elk team capaciteit wordt opgebouwd om duurzaamheid in onze planning en activiteiten centraal te houden.
Elk deelnemend land zal een milieubeheersysteem en een actieplan ontwikkelen, waarin de maatregelen worden beschreven die zullen worden genomen om onze doelstellingen te bereiken.
In 2019 zullen we bij aanvang onze ecologische voetafdruk meten met een standaardbenadering en deze gebruiken om parameters en doelstellingen vast te stellen, waar we elk jaar naar toe zullen werken. We zullen onze voortgang op transparante wijze volgen, meten en delen, en proberen om jaarlijkse rapporten te publiceren. We zullen waar nodig deelnemen aan certificeringsregelingen.
We zullen (positieve en negatieve) ervaringen delen over wijzigingen die we aanbrengen, door de beste praktijken te delen en van elkaar te leren. 
We zullen ons voortdurend blijven ontwikkelen.

Valoriser la Terre: Charte de viabilité environnementale de la Live Nation

Live Nation Entertainment est le leader mondial du divertissement en direct qui compte parmi ses membres les leaders mondiaux du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship, et Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment a le pouvoir de changer les vies. Nous croyons que responsabiliser les autres par le biais de la musique est l'un des moyens nous permettant de faire la plus grande différence dans le monde entier. Cela s’applique à notre approche à l'égard de la durabilité ; « Valoriser la Terre » est notre approche permettant de réduire nos incidences sur l’environnement.

Nous nous fions à l’environnement pour créer des événements en direct d'envergure mondiale. Nous sommes les gardiens de l’environnement dans les endroits où nos événements en direct se déroulent. Leur cadre joue un rôle essentiel dans la création de l’atmosphère unique étant la source des souvenirs impérissables pour les fans.

Nous ferons preuve de leadership en matière de lutte contre le changement climatique en établissant des objectifs scientifiques garantissant que nos réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont conformes aux engagements pris selon l’accord de Paris de la CCNUCC. Cela nous permettra de contribuer au niveau de décarbonisation requis pour maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 C° par rapport aux niveaux préindustriels de températures, comme indiqué dans le rapport d'évaluation de 2018 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).


Position de la Live Nation sur le changement climatique

Le changement climatique est réel et nous subissons déjà ses retombées. Les niveaux de CO2 dans l'air sont les plus élevés jamais enregistrés. La fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté et elles ont eu un impact sur la vie de nombreuses personnes. Cette question, ainsi que d’autres problèmes environnementaux tels que la perte de biodiversité, la pollution de l’air, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans, montrent que les actions humaines transforment la Terre par inadvertance en un lieu moins hospitalier.    Les pertes catastrophiques de biodiversité signalées dans le rapport Living Planet ont poussé le GIEC à définir le calendrier d’actions urgentes visant à limiter le réchauffement, à sensibiliser davantage le public et à responsabiliser le pouvoir, à montrer que la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus évidente que jamais pour les gouvernements, les entreprises, les organisations et les individus.


En tant que leader mondial du divertissement en direct, nous avons la responsabilité de préserver l’expérience de la musique en direct pour les générations à venir ainsi qu’une formidable opportunité d’utiliser notre plate-forme pour inspirer une action environnementale mondiale.


Nous nous efforcerons de réduire l'impact environnemental de nos événements et de nos festivals afin d’assurer que nous sommes des citoyens du monde responsables, que nous prenons soin des communautés où nous opérons et que nous réagissons pour réduire les impacts les plus néfastes du changement climatique.


Nous nous appuierons sur l’éthique créative de notre industrie, nous motiverons et inspirerons nos fans, nos employés, nos artistes et l’industrie à franchir des étapes petites mais puissantes pour l’environnement lors de nos événements.


Nous mettrons également à contribution le développement durable pour continuer à innover et à générer de la valeur au niveau de notre entreprise.


La présente charte est :

Une vision unificatrice qui permettra de capitaliser et d'accélérer le travail accompli jusqu'à présent et de s'aligner sur un objectif commun en matière de développement durable afin de transformer nos efforts progressifs en véritables changements.

Un ensemble d'objectifs ambitieux, mais possibles à réaliser. Nous conformerons nos efforts et nos objectifs aux normes et aux cadres mondiaux les plus établis tels que l’initiative des Nations Unies concernant les objectifs de développement durable et les objectifs fondés sur la science.

Une plateforme d’inspiration et d'engagement public réunissant le meilleur de la musique en direct, de la culture, des marques, de l'éducation et de la science pour aborder et inspirer des solutions relatives au changement climatique les acteurs du secteur, nos employés et les millions de fans qui franchissent nos portes.


Approche

Nous avons identifié huit domaines prioritaires qui constituent notre travail en matière de développement durable : les émissions et l’énergie, l’utilisation des ressources et les déchets (notamment la matière plastique), l’eau, les aliments, l’engagement public, l’approvisionnement, le transport et les impacts locaux. Les domaines respectifs ont été évalués en fonction de leur impact et de leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies1.

Les émissions de gaz à effet de serre

En 2019, tous les sites et les événements en direct détenus et exploités par Live Nation mesureront leurs émissions de gaz à effet de serre dans le but de fixer des objectifs scientifiques garantissant que nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) sont conformes aux recommandations énoncées dans le rapport d'évaluation 2018 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).


Cela nous permettra de fixer des objectifs de réduction annuels afin d'atteindre notre objectif global de réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre des niveaux 1 et 2 d'ici 2030.
1 Onze des dix-sept objectifs de développement durable concernent directement les événements musicaux en direct et lesdits objectifs sont les suivants : 3 – Santé et bien-être ; 4 – Éducation de qualité ; 6 – Eau potable et assainissement ; 7 – Énergie abordable et propre ; 9 – Industrie ; 11 – Villes et communautés durables ; 12 – Consommation et production responsables ; 13 – Mesures en faveur du climat ; 14 – La vie sous l'eau ; 15 – La vie sur terre ; et 17 – Partenariat pour les objectifs.


L’énergie

Nous considérons qu'il est urgent d’adopter rapidement une économie à faible émission de carbone.

Nous visons à alimenter tous nos sites, nos bureaux et nos événements en direct en énergie 100 % renouvelable. Nos bâtiments et nos sites fonctionneront conformément aux normes d'efficacité énergétique certifiées.

Au cours des 10 prochaines années, nous augmenterons la part d'énergie produite à partir des sources renouvelables et nous investirons dans des mesures d'efficacité énergétique et de certification. Nous sélectionnerons des partenaires et des fournisseurs susceptibles de nous aider à atteindre notre objectif, de soutenir l'innovation et d'implémenter les nouvelles technologies.

L’efficacité des ressources et les déchets

Live Nation donnera la priorité à la réduction des déchets, puis à la réutilisation et au recyclage, à la récupération d'énergie et à l'élimination.


Nous visons à atteindre l’objectif zéro déchet et un taux de récupération des matériaux de 50 % (ou plus) d’ici 2030 dans tous nos bureaux, nos sites et lors de nos événements, en tenant compte des conditions préalables locales et nationales.

Nous rendrons compte avec précision de nos déchets et nous élaborerons des plans de gestion des déchets en coopération avec nos sous-traitants. Nous concevrons des systèmes de gestion des déchets en boucle fermée sur nos sites et lors de nos événements afin de soutenir le développement d'une économie circulaire.Matière plastique

Nous éliminerons progressivement la vente d’articles en matière plastique à usage unique dans les lieux et les événements détenus et exploités d’ici 2021 au plus tard. Tous les articles utilisés par la suite devront être réutilisables, renouvelables, certifiés compostables ou, le cas échéant, constitués d'au moins 30 % de contenu recyclé.

Cela comprend les récipients d'échantillonnage, les couverts, les assiettes, les tasses, les bouteilles, les plats de service, les sachets, les spatules et les pailles.

Nous allons explorer les alternatives disponibles de la matière plastique et obliger nos partenaires à se conformer au même objectif. Nous allons mettre en place une politique d’approvisionnement qui privilégie :

La réutilisation par rapport à l’usage unique ;

Les ressources renouvelables par rapport aux ressources limitées ;

Les produits compostables certifiés là où il existe des installations de compostage commerciales ;

La priorité aux produits contenant le plus de contenu recyclé disponible, au moins 30 %.


L’eau

Nous fournirons un bon accès à une eau potable de qualité sur nos sites et lors de nos événements en direct, nous réduirons le gaspillage de l’eau et nous identifierons les zones à haut risque qui nécessitent des restrictions en matière de consommation d’eau. Nous explorerons la réutilisation des eaux grises et nous soutiendrons l'innovation dans ce domaine.

Les aliments

Nous considérons la production alimentaire industrielle et le gaspillage en tant qu’un sérieux problème environnemental. Nous prendrons en compte l'empreinte carbone des aliments et nous travaillerons avec nos fournisseurs pour trouver des aliments répondant aux normes de bien-être animal les plus strictes. Notre priorité est d’offrir une nourriture saine et de qualité à nos clients.

Nous minimiserons la quantité de nourriture gaspillée et nous utiliserons au mieux les installations de compostage.

L’engagement

Nos objectifs en matière de développement durable seront communiqués de manière claire et transparente à notre public et nous utiliserons notre position et notre portée pour engager le dialogue avec nos clients afin de les sensibiliser davantage aux questions environnementales. Nous établirons des liens et nous collaborerons avec des organisations environnementales locales et nationales.   Nous participerons à des discussions sur le développement durable au sein de l'industrie et au-delà afin de partager les meilleures pratiques et d’apprendre des autres.

Les partenariats et l’approvisionnement

Nous œuvrerons avec notre chaîne d'approvisionnement, nos partenaires et nos sponsors pour atteindre des objectifs de durabilité partagés.

Nous allons considérer le cycle de vie complet des produits que nous achetons afin de permettre le développement de nouveaux marchés et de soutenir la production de produits durables.

Le transport

Il est important que tous nos sites et nos événements en direct soient facilement accessibles en transport en commun et nous collaborerons avec les fournisseurs et les autorités locales pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables tels que le bus, le tram, le train, l’autocar et le vélo. En ce qui concerne les impacts négatifs inévitables, nous les reconnaîtrons et les mesurerons, puis, nous créerons des impacts positifs pour équilibrer les impacts négatifs et nous les promouvrons auprès de notre public, artistes, fournisseurs et sous-traitants.

Impacts locaux

L’écologie – Chaque site présente ses propres caractéristiques et les concepts des événements sont conçus pour prendre en compte toutes les zones ou tous les objets écologiquement sensibles du point de vue de leur patrimoine ou de leur importance culturelle. Nous travaillerons dans toutes les conditions locales et, si nécessaire, nous effectuerons des évaluations d'impact sur l'environnement ou sur la biodiversité pour protéger la faune et la flore locales lors de nos événements.

Le bruit et la lumière – Nous nous efforçons à minimiser l’impact de la pollution sonore et lumineuse de nos événements.

La communauté locale – Nous soutenons les œuvres de bienfaisance locales et, dans la mesure du possible, nous créons des opportunités d’emplois. Nous mesurerons l’impact économique de nos événements en direct sur les zones locales.

Le bien-être – Nous veillerons à la santé et au bien-être de tous les membres du personnel et des visiteurs.

Gouvernance

La politique de durabilité sera gérée de manière centralisée et élaborée individuellement dans chaque pays, renforçant ainsi les capacités de chaque équipe et mettant la durabilité au cœur de notre planification et de nos opérations.

Le pays participant respectif élaborera un système de gestion de l’environnement et un plan d’action précisant les mesures à prendre pour atteindre nos objectifs.

En 2019, nous mesurerons notre empreinte environnementale de référence à l’aide d’une approche standard et nous nous en servirons pour établir des indicateurs et des objectifs sur lesquels nous travaillerons chaque année. Nous suivrons, mesurerons et partagerons de manière transparente nos progrès et nous publierons des rapports annuels. Nous participerons aux systèmes de certification, le cas échéant.

Nous partagerons des expériences (positives et négatives) sur les changements que nous apportons, partagerons les meilleures pratiques et apprendrons les uns des autres.

Nous chercherons constamment à continuer à développer et à améliorer cette attitude